hJOPeditor je software sloužící k editaci reliéfů. Editor needituje celý projekt kolejiště, ale vždy jen jeden reliéf. Před započetím samotné editace je nutné v hJOPserveru vytvořit technologické bloky. V editoru se pak jen technologické bloky přiřadí konkrétním grafickým blokům v reliéfu.

Stáhnout Zdrojové kódy

Editace reliéfu probíhá ve dvou fázích:

Bitmapa

Editační okno v módu bitmapy.
Editační okno v módu bitmapy.

V této fázi si editor vytvoří obraz kolejiště v podstatě jako bitmapový obrázek. Blokům nepřiřazuje žádnou logiku. Na reliéf vkládá koleje, výhybky, návěstidla, přejezdy a všechny další symboly, které se v reliéfu mají objevit. Soubor je možno uložit do binárního souboru s příponou bpnl.

Editor se následně přepne do módu oddělovačů, kde vloží dělení mezi úseky. Z módu oddělovačů se lze přepnout vždy zpět do módu bitmapy.

Vektor

Po dokončení editace bitmapy editor celý reliéf zvektorizuje přepnutím do módu editace bloků. Jednotlivé segmenty se spojí v logické bloky – například 50 symbolů tvořící kolej 1 se spojí do jednoho bloku reprezentující kolej 1.

Editační okno v módu bloků.
Editační okno v módu bloků.

Editor každému bloku přiřadí technologický blok a soubor uloží v textovém formátu s příponou opnl. Soubor opnl bude později načten panelem.

Přiřazování technologických bloků grafickým blokům.
Přiřazování technologických bloků grafickým blokům.

Pozor: z tohoto módu není v současnosti cesty zpět do módu bitmapy. Reliéf tedy nelze změnit.

V poslední fázi se editor přepne do módu editace kořenů bloků, kde každému úseku obsahujícím výhybku přiřadí kořen barvení.

Výsledný soubor opnl se předhodí panelu, který jej zobrazí.